2014/15 Season:

Starlighting Ceremony (Nov. 22) through President’s Day (Feb. 16).