2015/16 Season:

Starlighting Ceremony (Nov. 21) through President’s Day (Feb. 15).