2016/17 Season:

Starlighting Ceremony (Nov. 19) through President’s Day (Feb. 20).